1. Haberler
  2. Akyazı Belediyesi
  3. Çoklu Açıklama

Çoklu Açıklama

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

AKYAZI BELEDİYES’İNDEN” İŞÇİ ALINMASI, PERSONEL ÇIKARTILMASI VE KUZULUK KANALİZASYON” KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

İşçi Alımı Konusu

Belediyemizde hizmet alımı ile çeşitli birimlerde çalışmakta olan personellerimizin hizmet sözleşme süresi Ocak 2015 itibariyle dolduğundan, Yazı İşleri-Bilgi İşlem ve Fen İşleri Müdürlükleri bünyesinde mevcut çalışmakta olan hizmet alımı personellerimizin, (*)6552/14. Madde gereği 3 yıl süreli alım ihalesini gerçekleştirmek üzere 02.12.2014 tarihli Belediye Meclisimizden onay alınmış ve ihale sürecine başlanmıştır.

Düşünülenin aksine Belediyemize yeni personel alımı yapılmamakta, izah edildiği üzere yasalar çerçevesinde mevcut çalışan taşeron personelimizin 2015 yılında istihdamının devamı söz konusudur.

Personel Çıkartılması Konusu

Belediyemize 27.03.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar sözleşmeli statüde işe alınan sözleşmeli personelimizin sözleşmeleri 31.12.2014 tarihinde son bulduğundan, 5393/49. Madde gereği 2015 yılında yenilenmesi mümkün bulunmamaktadır.

(**)5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine istinaden belediyelere bir(1) yıl süreli sözleşmeli personel istihdam etme imkânı verilmekte ancak bu istihdam tamamen belediye bütçe imkânları ile kısıtlanmaktadır.  Bahsi geçen 49. Maddenin son fıkrasında”…personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz.

Dolayısıyla kısıtlı bütçe imkânları ile devraldığımız belediyemiz, personel giderleri bütçe oranını aştığından, sözleşmeleri 31.12.2014 tarihine kadar yapılan personellerimizin 2015 yılında sözleşmeli olarak istihdamı mümkün bulunmamaktadır. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir…”

Yapılan uygulama tamamen yasal mevzuat çerçevesinde olup, mevzu bahis konu işten çıkarma gibi algılansa da aslında sözleşme süreleri bittiğinden ve bütçe imkânlarımız el vermediğinden Yasa hükümleri uygulanarak, 2015 yılında sözleşmeler yenilenmemektedir.

Kuzuluk Kanalizasyon Konusu

Kuzuluk Mahallemizde yapılmakta olan kanalizasyonun iki yıl önce iller Bankası tarafından ihalesi yapılmıştır. Büyükşehir yasasının yürürlüğe girmesinin ardından kapatılan Kuzuluk Belde belediyesinin yerine kontrolü SASKİüstlenmiştir. Ancak Kamuoyunu yanlış bilgilendirmek isteyen art niyetli bir takım insanların acımasız eleştirilerine maruz kalan Akyazı Belediyesi’nin kendi öz imkânlarını kullanarak vazifesi ve görevi olmadığı halde halkımızın mağdur olamaması için üstün gayretler sergilemesi ve yapıcı, yüklenici firmaya görev ve sorumluluklarını hatırlatmasına karşın, bozuk yolların sebebinin Akyazı Belediyesi olarak gösterilmesi iftira, fitne ve kurumu yıpratma operasyonudur.

 

 

 

*

10/09/2014 tarih ve 6552 sayılı İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN

YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

 

“MADDE 14 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “finansal kiralama suretiyle temini;” ibaresinden sonra gelmek üzere “afet ve acil durumlar için kurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgili hizmetleri,” ibaresi eklenmiş; “temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile” ibaresi “yemek (beşinci fıkra kapsamındaki yemek hizmetleri hariç) ve” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.”

 

**

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 49. MADDESİ

Norm kadro ve personel istihdamı

“MADDE 49.

“…Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.”…

Çoklu Açıklama

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir